Liên kết website

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO

Thông báo Về việc tạm thời thay đổi thời gian tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại bộ phận “Một cửa” xã Pải Lủng

04/11/2021 06:37 280 lượt xem

          

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/202120 của Chính Phủ về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;

Do tình hình dịch bệnh covid- 19 trên địa bàn huyện diễn biến hết sức phức tạp. Nhằm triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. UBND xã Pải Lủng thông báo:

1. Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả  xã Pải Lủng thông báo việc tiếp nhận trả kết quả TTHC ( bao gồm nộp trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích)  kể từ 13 giờ 30 phút ngày 03/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021 (15 ngày), cụ thể như sau:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào giờ làm việc các ngày thứ 2 hàng tuần.

Trường hợp cấp thiết, đề nghị tổ chức, các nhân gửi hồ sơ trực tuyến dến dịch vụ công xã Pải Lủng, địa chỉ http://dvchmv.hagiang.gov.vn.

Đối với TTHC chưa thật sự cần thiết, đề nghị tổ chức, cá nhân vui lòng chờ tới ngày 18/11/2021 để gửi hồ sơ.

2. Trả kết quả TTHC: thời gian trả kết quả vào giờ làm việc các ngày thứ 6 hàng tuần. Đối với TTHC chưa thật sự cần thiết, đề nghị tổ chức, cá nhân vui lòng chờ tới ngày 18/11/2021 để nhận kết quả.

3. Đối với công chức làm tại Bộ phận Một cửa thực hiện gia hạn thời gian giải quyết trên hệ thống dịch vụ công đối với các hồ sơ đang xử lý ngày 03/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021 để tránh gây quá hạn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc việc tiếp hồ sơ theo đúng quy trình khi có hồ sơ trực tuyến phát sinh trên hệ thống dịch vụ công.

4. Lịch trực trong thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong khoảng thời gian ngày 03/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021 của Bộ phận một cửa (có lịch trực cụ thể riêng);

 Đồng chí  Lý Văn Đông  – CT UBND xã Pải Lủng, Phụ trách chung bộ phận Một cửa. Số điện thoại 0852910888.

5. Giao cho các đồng chí phụ trách các thôn, các ban, ngành, đoàn thể xã, Lãnh đạo các đơn vị trường học, trạm y tế xã, trưởng thôn 11/11 thôn tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn xã biết và thực hiện thông báo này.

6. Giao cho công chức VHXH  xã phối hợp với Cán bộ thông tin liên lạc thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chủng (Trang TTĐT xã, loa phát thanh…) để nhân dân và doanh nghiệp biết.

Trên đây là thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại bộ phận “Một cửa” xã Pải Lủng./.

Nơi nhận:                                                                                  

- Thường trực UBND huyện;  

- TTr. Đảng uỷ xã;

- TTr. HĐND xã;                                                     

- CT, các phó CT UBND xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể xã;

- Trưởng thôn 11/11 thôn;

- Lưu: VP, TTHC.                                                                          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

Lý Văn Đông


Tin khác